گواهینامه ها

  • ظام صنفی رایانه ای،مجوز فعالیت
  • تایید فنی شورای عالی انفورماتیک نرم افزار آهن افزار
  • تایید فنی شورای عالی انفورماتیک نرم افزار هاله