نرم افزار واسطه گری آهن

نرم افزار آهن افزار 2 ویژه واسطه گران و صنف آهن فروشان
بعضی از کارکردها در کسب و کارهای خاص وجود دارند که با توجه به نداشتن پیچیدگی زیاد، اما بسیار پر تکرار هستند. مدیریت امور در زمان تعیین شده و  با ابزار مناسب بهروری شرکت را به طور موثری افزایش خواهد. مجموعه صدراافزار با ارائه این محصول ویژه واسطه گران حوزه آهن با نام آهن افزار 2 محصولی کاربردی و بسیار قدرتمند، محیطی را برای مشتریان خود ایجاد نموده که با بیشترین حد سهولت کارکرد بتوانند نیازهای مجموعه خود را برطرف نمایند.