نرم افزار واسطه گری آهن

نرم افزار آهن افزار 2 ویژه واسطه گران و صنف آهن فروشان
بعضی از کارکردها در کسب و کارهای خاص وجود دارند که با توجه به نداشتن پیچیدگی زیاد، اما بسیار پر تکرار هستند. مدیریت امور در زمان تعیین شده و  با ابزار مناسب بهروری شرکت را به طور موثری افزایش خواهد. مجموعه صدراافزار با ارائه این محصول ویژه واسطه گران حوزه آهن با نام آهن افزار 2 محصولی کاربردی و بسیار قدرتمند، محیطی را برای مشتریان خود ایجاد نموده که با بیشترین حد سهولت کارکرد بتوانند نیازهای مجموعه خود را برطرف نمایند.
  • گزارش طرف حساب ها به صورت نقد و عرف
  • امکان نشانه گذاری در صورت حساب طرف حساب ها
  • امکان ثبت خرید و فروش به صورت واسطه گری خرده فروشی و  ثبت اسناد تصمینی (چک – سفته)
  • امکان ثبت و محاسبه بدون محدودیت (تبدیل واحد:کیلو به شاخه و بلعکس .....)
  • ثبت و گزارش خرید و فروش با وضعیت اوزان تقریبی و قطعی 
  • گزارش سود فاکتور به فاکتور و کالایی و همچنین فاکتور میانگین اشخاص
  • ثبت پیش فاکتور های باز (دفتر آدرس)