یکی از پیچیده ترین و در عین حال کاربردی ترین سیستم های  یک واحد تجاری یا اداری سیستم حقوق و دستمزد است. محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان، یکی از وقت گیرترین فعالیتهایی است که به طور مستمر مدیران و کارشناسان مالی را درگیر خود نموده و همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق و واقعی حقوق و مزایای پرسنل همراه بوده است. شیوه های مختلف محاسبه، و تعدد پرسنل نیز بر پیچیدگی این فرآیند تاثیرگذار است. 
     بنابراین، بکارگیری یک سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد که بتواند در کوتاهترین زمان ممکن، محاسبات حقوق را بدون کمترین خطای انسانی انجام داده و گزارشهای متنوع موردنیاز مدیران سازمان را در اختیارشان قرار دهد، میتواند کمک شایانی به مدیران و کارشناسان مالی و اداری نماید.
نرم افزار «حقوق و دستمزد صدرا »  علاوه بر پوشش دادن این نیازها، با برنامه حسابداری و خزانه نیز به عنوان هسته مرکزی سیسستم، به طور مستقیم تبادل اطلاعات دارد.

امکانات:
     نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی یکی از نرم افزار های محاسباتی و عملیاتی سازمان به حساب می آید و با توجه به نیاز هر سازمان محاسبات و فرمول های خاص باید در آن تعبیه شده باشد ، نرم افزار حقوق و دستمزد صدرا افزار با توجه به استفاده در بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی ، استانداردها و نیازهای مشتریان را به خوبی پوشش می دهد.
 
ویژگی های شاخص:
 1. تعریف تخصص ها و مهارت های مورد نیاز سازمان
 2. تعریف انواع گروه های کاری و آیین نامه های کاری
 3. تخصیص سمت ها به مراکز هزینه و گروه های کاری
 4. تعریف شرایط احراز سمت ها بر اساس مدارک تحصیلی
 5. ورود اطلاعات استقرار کارکنان و معرفی محل های پرداخت حقوق
 6. تعریف انواع داده و شرایط دریافت وام و تخصیص وام به پرسنل و تعدیل وام پرسنل
 7. تعریف انواع ماموریت ها و مرخصی ها و صدور مجوز ماموریت ، مرخصی و اضافه کاری
 8. تهیه دیسکت بانک بر اساس فرمت های رایج بانک های کشور و دیسکت بیمه و مالیات
 9. محاسبات حقوق و مزایا منطبق با نظام جامع هماهنگ و قانون خدمات کشور و قانون کار
 10. معرفی عوامل حقوق شامل مزایا ، کسورات ، تعهدات کارفرما و جداول مالیاتی و تقویم کاری
 11. تعریف انواع استخدام و احکام سازمانی و حقوقی و صدور احکام به صورت گروهی و انفرادی
 12. تعریف و ثبت ورود و خروجهای روزانه و دریافت اطلاعات کارکرد پرسنل از دستگاه کارت ساعت زنی
 13. معرفی سوابق آموزشی ، استخدامی ، تخصص ها ، افراد تحت تکلف ، مدارک تحصیلی وشرح وظایف
 14. معرفی پرسنل و مشخصات شناسنامه ای پرسنل و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل از کلیه اطلاعات پرسنلی
 15. تعریف مشاغل و سمت ها و پست های سازمانی و شرایط احراز فیزیکی مشاغل و سمت ها به صورت درختواره ای
 16. صدور اسناد حسابداری حقوق دستمزد شامل حقوق ، مساعده ، عیدی ، سنوات و پرداخت های بین ماه به صورت اتوماتیک
 17. محاسبه حقوق و دستمزد ، معوقه مزایا و کسور ، پرداخت های بین ماه ، عیدی و ذخیره عیدی ، بازخرید سنوات ، بازخرید مرخصی
همچنین: