شرکتها و واحدهای تولیدی همیشه جهت کنترل مواد و محصول، علی الخصوص گردش مواد اولیه، نیمه ساخته و محصول با مشکل مواجه هستند. شرکت صدرا افزار با شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی اقدام به ارائه نرم افزار تولید با نگرشی جدید نموده است.

ویژگی های شاخص:
  • امکان تهیه گزارش گردش مواد
  • امکان تسهیم هزینه های سربار و دستمزد به روش استاندارد
  • امکان تعریف فرمولهای متعدد و استفاده از فرمولهای جایگزین
  • امکان تعریف فرمول های تولید جهت نیمه ساخته ها و محصولات
  • صدور حواله مصرف، رسید تولید محصول و رسید تولید ضایعات به صورت اتوماتیک
  • امکان ثبت انواع تولید (تولید بر اساس فرمول، تولید سفارشی، تولید تبدیلی، دمونتاژ )