شرکتها و واحدهای تولیدی همیشه جهت کنترل مواد و محصول، علی الخصوص گردش مواد اولیه، نیمه ساخته و محصول با مشکل مواجه هستند. شرکت صدرا افزار با شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی اقدام به ارائه نرم افزار تولید با نگرشی جدید نموده است.

ویژگی های شاخص: