مولفه اصلی سرمایه سازمان چیست ؟
     آیا خارج از این است که نرم افزار اموال به عنوان مولفه اصلی سرمایه سازمان می باشد ؟ برای مدیران در دسترس بودن اطلاعات جامع و به هنگام و دسترسی به لیست کلیه اموال و دارائی های شرکت امری اجتناب ناپذیر است. یکی از فرآیندهای مهم به خصوص در شرکت های تولیدی نگهداری اطلاعات اموال در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت و همچنین محاسبات و ثبت اسناد مربوط به استهلاک اموال است که اگر این اطلاعات به صورت یکپارچه و در دسترس نباشد ، هزینه های زیادی برای بدست آوردن این اطلاعات باید پرداخت کرد.
     استفاده از نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت که به صورت یکپارچه و متمرکز کلیه فعالیت های سازمان را پوشش دهد و با سایر نرم افزار های سازمان لینک باشد ، بخشی از نرم افزارهای یکپارچه شرکت صدرا افزار ، نرم افزار اموال و داراییهای ثابت است که با هدف پوشش کلیه نیازهای حیطه کاری اموال و داراییهای ثابت طراحی شده است.

کاربردهای سیستم اموال:
     - نرم افزار اموال و داراییهای ثابت کاربردهای بسیاری جهت ثبت ، کنترل ، نگهداری و محاسبات استهلاک و دارایی های منقول و غیر منقول برای سازمان دارد و مدیران می توانند اطلاعات دقیق از این عوامل به منظور برنامه ریزی صحیح جهت سرمایه گذاری های سازمان داشته باشند.

     - با استفاده از نرم افزار داراییهای ثابت کلیه دارایی ها با استفاده از یک سریال ثبت شده و می توان در هر زمان فهمید که وسیله در کجای سازمان قرار گرفته به این ویژگی ، ردیابی کالا گفته می شود و یا در چه تاریخی خریداری شده تا برای جایگزینی به موقع و بر اساس نظارت صحیح و به موقع اقدام شود.

     - ارسال گزارشات استاندارد در قالب نظام اموال دولتی و پیاده سازی بخشنامه ها و دستورالعمل های مدیریت اموال از دیگر کاربردهای نرم افزار اموال و داراییهای ثابت در دستگاه ها و سازمان های دولتی است که ضمن مدیریت متمرکز دارایی ها ، می توان در یکپارچگی اطلاعات انعطاف پذیری محاسبات را تجربه کرد

ویژگی های سیستم اموال:
  1. صدور سند تجدید ارزیابی دارایی ها
  2. صدور سند خرید ، تولید ، دریافت از انبار
  3. امکان تعریف گروه در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت و همچنین طبقه دارائی ها
  4. صورت برداری دارایی ثابت و بیمه گروهی دارایی ها با استفاده از نرم افزار اموال و دارایی های ثابت
  5. صدور سند استقرار دارایی ثابت و ارزشیابی دارایی ها با استفاده از نرم افزار اموال و دارایی های ثابت
  6. صدور سند مستهلک نمودن ، فروش ، اسقاط نقل و انتقال تعمیرات اساسی و تغییر وضعیت دارایی ثابت
  7. امکان تعریف قوانین استهلاک و نرخ های استهلاک دارائی ها در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت و تعیین روش استهلاک برای هر گروه دارایی

همچنین :
     -
خروجی اکسل گزارشات
     - گزارشات دارایی ها تجدید ارزیابی شده
     - صدور سند حسابداری اسناد اموال و داراییهای ثابت
     - گزارشات مرور دارایی ها بر اساس گروه دارایی ها ، طبقه دارایی ها ، محل استقرار و مرکز هزینه
     - گزارشات خرید ، تولید ، اهداء ، دریافت از انبار ، استقرار دارائی ها بر اساس مرکز هزینه ، گروه دارایی و...
     - استفاده از نرم افزار اموال و داراییهای ثابت برای محاسبه استهلاک دارایی ها بر اساس شماره پلاک ، گروه اموال به روش های مختلف نزولی ، مستقیم و …