صرفاً خرید نرم افزار کلیه مشکلات  شرکت را برطرف نخواهد کرد و هیچ گاه مطرح شدن یک سیستم جدید به صورت کامل راه گشا نخواهد بود . عامل بسیار مهمی که در اکثر موارد به آن توجه چندانی نمی شود و دلیل عدم موفقیت بسیاری از پروژه های بزرگ نرم افزاری در است، نبود سیاست و مکانیزم استقرار و راه اندازی سیستم ها می باشد . شرکت نرم افزاری صدرا افزار به دلیل اعتقاد راسخ به این امر مهم اقدام به تدوین و اجرای نظامی هدفمند در زمینه خدمات مشاوره و استقرار سیستم ها نموده است.

/directory/sadraafzarcom/editor/support.jpg