سازمان‏ها، شرکت‏ها و وزارتخانه ها بدون توجه به اندازه و نوع سرویس و خدماتی که ارائه می نماید، در طول دوران حیات خود به تولید حجم‏های بسیار  زیادی از اطلاعات و اسناد مبادرت می نمایند که با گذشت زمان نیازمندی به مدیریت آن اسناد و اطلاعات جزو بزرگترین دغدغه های مدیران آن سازمان‏ها خواهد  گردید.
 
     مساله فوق در تمامی سازمان‏ها و شرکت‏ها بدون استثناء وجود داشته و در سال‏های اخیر که بیشتر اطلاعات و اسناد به صورت الکترونیکی تولید می شود، مدیریت اسناد را از اهمیت مضاعفی برخوردار نموده که باعث شده تا مدیران سازمان در این حوزه اقدام به اجرای پروژه‏های مختلف نمایند.