راهکار ویژه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی

صدرا افزار برای کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی با توجه به شرایط فعالیتها و شناخت نیازهای نرم افزاری، راهکارهای مناسبی در جهت تولید و ایجاد زمینه مناسب به سمت مکانیزه شدن و همچنین توسعه ارتباطات موثر با مخاطبین را فراهم آورده است.این دسته از راهکارها شامل کلیه فرآیندهای مالی، منابع سازمانی و اطلاع رسانی میباشد.بعنوان مثال در کلیه امور مالی ، برنامه ریزی ، بودجه و تشکیلات ، مدیریت برنامه ریزی مالی، مدیریت اداری و خدمات عمومی راهکارهای نرم افزاری در نظرگرفته شده است.همچنین از طرفی ایجاد بسترهای نرم افزاری جهت یکپارچه سازی با در نظر گرفتن کلیه جزئیات و ریزه کاری‌های عملیاتی در درون سازمان‌ها ، از دیگر موارد قابل اشاره در این راهکار میباشد.
مزایا و قابلیت‌ها نتیجه مهم و اصلی ایجاد زمینه‌های توسعه نرم افزاری در دو مقوله ارزشمند افزایش بازدهی ، مدیریت و کنترل دقیق تر خلاصه میشود. همچنین ذکر موارد ذیل نیز در جهت آگاهی از این مزایا خالی از لطف نیست :

افزایش کنترل ، نظارت و دقت در عملیات اجرایی با کنترل اطلاعات به تفکیک کلاسمان و طبقه بندی اسنادی.
امکان پیگیری کلیه عملیات ، بررسی وضعیت در زمینه‌های مالی و حسابداری و کنترل اعتبارات.
تسهیل و تسریع شدن اجرای عملیات ، بصورتیکه ثبت اتوماتیک کلیه اسناد و مراحل عملیاتی را بسیار آسانتر کرده است.