حسابداری را فرآیند طبقه بندی، پردازش و گزارشگری اطلاعات اقتصادی می نامند؛ به طوری که برای استفاده کنندگان اطلاعات مذکور، شرایط و امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم سازد. امروزه انجام این فرآیند بدون استفاده از تکنولوژی های روز که بخشی از آن را نرم افزارها تشکیل می دهند امکان پذیر نمی باشد.
در رویکرد سنتی، سیستم حسابداری مالی و دفترداری به دلیل اینکه از یکسو تمامی فعالیت های سازمان را به یک واحد قابل اندازه گیری "واحد پولی همگن"  تبدیل می نماید و امکان نظارت، کنترل و پیگیری را فراهم می سازد و از سوی دیگر، با اعمال کنترل داخلی قوی، امکان بروز اشتباه را به حداقل می رساند، پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی را از طریق سیستم حسابداری انجام می دهند.
/directory/sadraafzarcom/editor/ffc9a76e4f88b66c863df72bab4ef694_M.jpg
   
این امر موجب می گردد که سیستم حسابداری، تبدیل به سیستمی فراگیر و محوری شود که طی دوره مالی، جزئیات کلیه معاملات و رویدادها در آن انعکاس یافته و دچار تورم اطلاعاتی گردد. این انباشته شدن حتی اگر با طبقه بندی مناسب نیز همراه باشد، قطعاً مفید و قابل فهم بودن گزارش های مالی و مدیریتی را خدشه دار می کند و در مواردی حتی موجب گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات می گردد.

   بسته مالی پایه:    

بسته مالی جامع:

  • حسابداری

  •  خزانه داری

  • وام و تسهیلات بانکی